Házirend

A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás gyermekére és szüleikre, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára. A házirend a kihirdetés, kifüggesztés napján lép hatályba.

A Pillantó Kutya Alapítványi Óvoda nyitvatartási rendje egész évben (nyári és téli szünet kivételével): hétfőtől - péntekig naponta 8:00 - 18:00 – ig.

Az óvodai foglalkozások délelőtt 10:00 órakor kezdődnek. Kérjük ezért a szülőket, hogy gyermekükkel legkésőbb 10:00 óráig érkezzenek be a csoportba. Amennyiben ez nem sikerül, akkor csendben, a foglalkozást nem zavarva küldjék be gyermeküket a csoportszobába. Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvónője 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni.

Az épület bejáratát 10:00 és 16:00 óra között zárva kell tartani.

A szülő biztosítja gyermekének az évszaknak megfelelő ruhaviseletet, igény szerint váltóruhát és cipőt, ágyneműt, takarót, illetve fogkrémet és fogkefét.

Az óvodapedagógus különböző tevékenységeket szervez (festés, agyagozás, sütés-főzés, homokozás, kerti munka), melynek során a gyermekek ruhája bepiszkolódhat a csoport által biztosított „festő-póló” viselete ellenére is. Kérjük minden szülő megértését, illetve lehetőségük van a gyermekeket reggel játszó-ruhába átöltöztetni.

Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat.

Saját játékot az óvodai csoportba behozni nem lehet kivétel, ha ezt az óvodavezető engedélyezte, pl.: nyári szünetben.

Az óvodába érkező gyermek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak, de akkor is csak cukormentes tortát, süteményt fogadunk el.

Délután a szülő megérkezése után az óvodapedagógus átadja a gyermeket, tájékoztatja a napi tudnivalókról, (sikerek, újabb képességek elsajátítása, esetleges problémák, váltóruha, stb.) majd leveszi a figyelmét az adott gyermekről, és folytatja addigi tevékenységét a többi gyermekkel. Kérjük a szülőket, hogy az „átvétel” utáni időszakban figyeljenek saját gyermekükre, különösen az utcára való kimenetelben és az ottani közlekedésben.

Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek 6 éves kortól egyedül haza engedhető legyen.

A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell.

A gyermekek biztonsága érdekében, kérjük, hogy az intézményből való távozáskor a szülők, az ajtót csukják be, a kerti kapu reteszét húzzák be és a bejárati kaput megfelelően zárják be.

A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, pl.: a beszoktatási időszakban, akkor is benti cipőben vagy papucsban.

A Pillantó Kutya Alapítványi Óvoda a gyerekek által használt, bekerített területén és a belső helyiségeiben tilos a dohányzás. Dohányzás csak a kijelölt helyen (a parkoló felőli udvar teraszán).

A 18:00 óra után érkező szülők, minden megkezdett 30 perc után, 500 Ft késés díjat kötelesek fizetni gyermekük után az éppen jelenlévő óvodapedagógusnak. A pedagógusok munkaideje 18:00 óráig tart, fizetésüket is erre a munkaidőre kapják, így a 18:00 óra utáni munkájuk az alapítványnak többletköltséget jelentene. Kérjük, ezért a késési díjakat, mindennemű felszólítás nélkül, megtenni.

A Pillantó Kutya Alapítványi Óvodába járó gyermekek szüleinek a csoport működésével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait szívesen fogadjuk. Ezt egy előre egyeztetett időpontban, szóban vagy írásban is megtehetik. Az öltözőben elhelyezett Munkatársak kommunikációs kosárban bármikor elhelyezhetik írásos észrevételeiket, sikereiket. Szintén az öltözőben elhelyezett kommunikációs központban biztosítunk minden szülőnek egy névre szóló kosarat, amelybe a munkatársak helyezik el a gyermeket érintő személyes üzeneteiket, értesítőket és általános tudnivalókat.

Az óvodában a 36-1-405-95-23-as telefonon üzenetrögzítő működik, melyet a nap folyamán többször ellenőriznek az óvoda dolgozói, illetve a 06-70-77-65-882-es telefonszámon a nyitvatartási időben elérhetőek vagyunk.

A Pillantó Kutya Alapítványi Óvodába egész évben folyamatos a felvétel. Új gyermekeknél lehetőséget biztosítunk minden szülőnek, hogy gyermekével közösen vegyen részt a délelőtti foglalkozásokon, programokon mindaddig, amíg gyermeke ezt igényli. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek saját elhatározásukból járjanak az óvodánkba.

A havi díj összege a mindenkor hatályban lévő meghatározott összeg, amely befizetése készpénzzel, illetve banki átutalással történik legkésőbb tárgyhó 5-ig, melyről minden esetben elismervényt kap a szülő.

Az óvoda hagyományos rendezvényei, illetve szervezett programjai nyitottak a szülők, rokonok, barátok és érdeklődők számára. Ezekről előre, és a szülői faliújságon írásban értesítjük a szülőket. Évnyitó, Karácsony, Farsang, Anyák Napja, Gyereknap, Apák Napja, Évzáró, Ballagás, Tanévzáró Kirándulás.

Parkolás a gyerekcsoport nyitva tartása idején a Pálya u. 83. szám előtt, lehetőség szerint úgy, hogy több autó is elférjen. Ünnepségek, rendezvények idején pedig az udvari parkolóban. Határozottan kérjük, hogy a szemközti szomszédok háza előtt ne parkoljanak.

Kérjük továbbá a szülőket és vendégeinket, hogy mindenkor tartsák fenn az óvoda személyzete, gyermekei és a szomszédok között kialakított barátságos viszonyt.


A gyermeki jogok gyakorlása

A gyermeknek joga, hogy az óvodában, biztonságban és egészséges környezetbe nevelkedjen, és óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő (szabad játék) testmozgási, sportolási és étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki.

l hogy a közösség aktív tagja legyen,

l a gyermek jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja,

l az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,

l személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,

l védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, a gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek,

l választhat, illetve választható:

- élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízatásából fakadnak, (Pl.: naposság)

- az óvodai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, egyénileg, vagy csoportosan, pl.: hol szeretne ülni ebédnél, stb.

A gyermeknek joga van részt venni az óvodai és az óvodán kívüli sport- és kulturális szervezéseken és rendezvényeken, fellépéseknél, nyilvános szerepléseknél a szülő írásos beleegyezésével. Az óvoda vagy óvodán kívüli, de az óvoda által szervezett rendezvényeken (pl.: sport nap, iskolalátogatás, stb.) a házirend változatlanul érvényes.

Joga van minden gyermeknek ahhoz is, hogy igénybe vegye és a védő - óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az óvoda más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit.

A gyermeknek joga van részt venni az óvodai és az óvodán kívüli sport- és kulturális szervezéseken és rendezvényeken, fellépéseknél, nyilvános szerepléseknél a szülő írásos beleegyezésével. Az óvoda vagy óvodán kívüli, de az óvoda által szervezett rendezvényeken (pl.: sport nap, iskolalátogatás, stb.) a házirend változatlanul érvényes.

 

A gyermekek kötelességeinek gyakorlása

Minden gyermek az óvodai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelezettségei:

l Azonosuljon az óvoda, a csoport célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását.

l Választott feladatait, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse.

l A pedagógus és a szülő irányításával és ellenőrzésével, egyénileg felelős a csoportszoba, az öltöző, a folyosók, a tornaterem, az óvodaudvar és az óvoda környezetének tisztaságáért, az óvoda felszereléséért, a közös és a személy tulajdon megőrzéséért, védelméért. A gyermek által okozott anyagi kárt a szülők megtérítik.

l Korának megfelelően elvárható, hogy az óvoda dolgozói és csoporttársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Jogellenes mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, ezért az ilyen cselekedetet elkövető gyermeket, már első esetben is a pedagógus, illetve a vétséget tapasztalt felnőtt, szóban rendreutasíthatja.

Tanköteles gyermek a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni, melynek ideje legfeljebb napi négy óra.

Az óvodai tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta 9oo-14oo-ig tartó időszakban zajlanak.

 

A szülő jogai

A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.

Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét.

Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon, a gyermeknevelési szemináriumokon részt vegyen.

A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.

 

A szülő kötelességei
Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét.
A térítési díjat és egyéb felmerülő költségeket időben befizesse.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.
Megtegyen minden elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
Rendszeres kapcsolatot tartson fenn gyermeke pedagógusaival.
Elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Mindenkor alkalmazza az óvoda nevelési elveit, melyeket a beiratkozáskor elfogadott.
Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.
 
Az intézményi védő- óvóelőírások
A pedagógusok feladatai a gyerekbaleset-megelőzésben:
l Beszoktatás és összeszoktatás ideje alatt, megismertetik a gyermekekkel az óvoda épületét, és udvarát. Szokás, szabályrendszert folyamatosan tanítják, ellenőrzik.
l A gyermekek a pedagógusok irányításával mellékletben leírt balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadói terv szerint megjelölt útvonalon hajtják végre a feladatokat.
l A folyosókon és a lépcsőházban minden gyermek úgy közlekedjen, hogy ne veszélyeztesse társai, és maga testi épségét.
l Kirándulások előtt az óvónők a gyermekeket felkészítik a helyes viselkedésre.
l Az ismeretek elsajátításáról a gyermekeknek feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni.
l A gyermek balesetbiztosításának megkötése a szülőknek ajánlott.
 
A gyermek távolmaradása, mulasztása
A mulasztás igazolt, ha:
l Az orvosi igazolást a szülő köteles a gyermek óvodába jövetelének első napján leadni az óvónőnek.
l 3 napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába, gyógyszert szedő gyermek nem jöhet. Az óvodapedagógus semmilyen gyógyszert nem adhat a gyermeknek. Láz, hasmenés esetén a szülőt értesítjük, és orvosi igazolás ellenében fogadjuk ismét a gyermeket.
l A fertőző megbetegedést kérjük, azonnal jelentsék.
l Baleset, láz esetén a szülőt értesítjük, és az ő beleegyezésével kapja meg a gyermek a szülő megérkezéséig a lázcsillapítót, vagy sürgős esetben orvosi ellátást biztosít, az arra illetékes egészségügyi hálózat. Amennyiben a szülőt nem érjük el telefonon, akkor a gyermek lázcsillapítását megkezdjük.
l Zárlatot az óvodában, fertőző betegség esetén, az óvodaorvos rendelhet el.
l Előre, írásban bejelentett távolmaradás esetén - betegség kizárva - hiányzásokra (kirándulás, családi program) nem kell orvosi igazolás.
A szülők, nevelők kötelezik magukat a különböző szabályzatok betartására (lásd: Szervezeti Működési Szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Fizetési szabályzat).
A házirend a gyermekre, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket.
A gyermekek óvodai életrendje és napirendje a gyermekek életkori sajátosságainak és igényeinek megfelelően kerül kialakításra, kizárólag a gyermekek érdekét szolgálóan tartalmaz korlátokat. Az életrend és napirend részletes ismertetése az óvoda Nevelési Programjában, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) található.

Tisztelettel,

Tudomány-Kaptár Alapítvány kuratóriuma

Pillantó Kutya Alapítványi Óvoda részére

ZÁRADÉK

Az óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Házirendet 2006. év január 19-én tartott határozatképes ülésén 100 %- os igenlő szavazattal elfogadta.

 

 

Rólunk mondták